Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”


Dietetyk mgr Marta Banaszak
tel. 667 545 655

Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”
ul. Piątkowska 84e/1, Poznań

logo-od-glowy-do-mowy-e1465555551568

Dietetyk Poznań – Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”
Dietetyk Poznań – Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).
Na co dzień pra­cu­ję w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.
W Cen­trum Te­ra­peu­tycz­nym “Od Gło­wy Do Mo­wy” w Poznaniu pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje ży­wie­nio­we oraz ukła­dam die­ty in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do pa­cjen­ta, rów­nież dla dzie­ci z au­ty­zmem. W swo­ich ja­dło­spi­sach uwzględ­niam pre­fe­ren­cje ży­wie­nio­we pa­cjen­ta, moż­li­wo­ści cza­so­we oraz fi­nan­so­we.
Spe­cja­li­zu­ję się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci. Zaj­mu­ję się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.
Pro­wa­dzę wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

Zostaw swoją opinię:

O autorze

Marta Banaszak

Dietetyk mgr Marta Banaszak tel. 667 545 655 Centrum terapeutyczne "Od głowy do mowy" ul. Piątkowska 84e/1 Poznań http://odglowydomowy.pl/dietetyk-poznan/

Yes No