Dietetyk Poznań

 • Marta Banaszak
  Participant
  Marta Banaszak dnia #20195

  Dietetyk mgr Marta Banaszak
  tel. 667 545 655

  Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”
  ul. Piątkowska 84e/1, Poznań

  http://odglowydomowy.pl/wp-content/uploads/2015/12/logo-od-glowy-do-mowy-e1465555551568.png

  Dietetyk Poznań – Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”
  Dietetyk Poznań – Centrum terapeutyczne “Od głowy do mowy”

  Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierunku dietetyka (studia licencjackie oraz magisterskie).
  Na co dzień pra­cu­ję w Gi­ne­ko­lo­gicz­no­-Po­łoż­ni­czym Sz­pi­ta­lu Kli­nicz­nym im. K. Marcinkowskiego przy uli­cy Pol­nej w Po­zna­niu.
  W Cen­trum Te­ra­peu­tycz­nym “Od Gło­wy Do Mo­wy” w Poznaniu pro­wa­dzę kon­sul­ta­cje ży­wie­nio­we oraz ukła­dam die­ty in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ne do pa­cjen­ta, rów­nież dla dzie­ci z au­ty­zmem. W swo­ich ja­dło­spi­sach uwzględ­niam pre­fe­ren­cje ży­wie­nio­we pa­cjen­ta, moż­li­wo­ści cza­so­we oraz fi­nan­so­we.
  Spe­cja­li­zu­ję się w ży­wie­niu ko­biet w cią­ży, w okre­sie lak­ta­cji oraz ży­wie­niu dzie­ci. Zaj­mu­ję się tak­że re­duk­cją nadwa­gi i oty­ło­ści oraz ży­wie­niem w cho­ro­bach cy­wi­li­za­cyj­nych.
  Pro­wa­dzę wy­kła­dy oraz warsz­ta­ty w przed­szko­lach w ra­mach pro­gra­mu „Zdro­wo je­my, zdro­wo ro­śnie­my”.

  Redakcja Dietetycy.org.pl -
  Keymaster
  Redakcja Dietetycy.org.pl dnia #20305

  Dziękujemy. Wpis dodany do katalogu głównego: https://dietetycy.org.pl/centrum-terapeutyczne-od-glowy-do-mowy/

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Loading...