Regulamin świadczenia usług Klubu Doskonalenia Dietetyków Dietetycy.org.pl

Avatar photo

§

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług reguluje sprzedaż i udostępnianie materiałów szkoleniowych na stronach https://dietetycy.org.pl, jej subdomenach (w szczególności https://ssl.mn.co.klub.dietetycy.org.pl/) oraz sekcji klubu w aplikacji mobilnej Mighty Networks.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie https://dietetycy.org.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/
 3. Korzystanie z Klubu Doskonalenia Dietetyków Dietetycy.org.pl oraz szkoleń poprzez stronę www z dowolnego urządzenia lub poprzez aplikację mobilną wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu świadczenia usług oraz polityki prywatności, której aktualną wersję znaleźć można pod adresem: https://dietetycy.org.pl/polityka-prywatnosci/ 
 4. W sprawach związanych z działaniem usług należy kontaktować się poprzez e-mail: redakcja@dietetycy.org.pl
 5. Właścicielem platformy jest Justyna Bylinowska Dietetycy.org.pl, firma zarejestrowana ul. Modra 90/13, 02-661 Warszawa o numerze NIP 123-103-50-22, REGON 146028028.

§ 2. Przedmiot usługi

 1. Przez usługę definiowaną niniejszym regulaminem uznaje się umożliwienie dostępu drogą elektroniczną do płatnych materiałów szkoleń online.
 2. Szkolenie ma postać materiałów multimedialnych, na które mogą składać się tekst, video, quizy, zadania, nagrania audio oraz możliwość kontaktu z organizatorem lub instruktorem
 3. Dostęp do materiałów przyznawany jest na stałe. Oznacza to, że użytkownik może zrealizować szkolenie w dowolnym momencie.
 4. Wszelkie zakupione materiały są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
 5. Aby korzystać z zakupionych materiałów, potrzebna jest przeglądarka umożliwiająca przeglądanie zasobów sieci Internet, łącze internetowe – tak jak w przypadku innych materiałów wchodzących w skład klubu dietetycy.org.pl.
 6. Udostępniona platforma przygotowana jest w języku angielskim, same kursy zaś są w języku polskim, stąd należy zwrócić szczególną uwagę na ustawienia w przeglądarce internetowej, szczególnie tłumaczenia automatycznego. W razie problemów należy skontaktować się z administratorem redakcja@dietetycy.org.pl 

§ 3. Korzystanie z zasobów klubu dietetycy.org.pl

 1. Dostęp do platformy udzielany jest bezpłatnie na podstawie zgłoszenia wysyłanego przez formularz na stronie rejestracji: https://ssl.mn.co.klub.dietetycy.org.pl/onboarding/member/request_invite 
 2. Prowadzący serwis przyznaje dostęp ograniczonej grupie użytkowników, w szczególności:
  • dietetykom,
  • studentom dietetyki i nauk o żywieniu,
  • pracownikom naukowym nauk o żywieniu,
  • właścicielom gabinetów dietetycznych,
  • technologom żywności,
  • instytucjom branżowym,
  • innych pokrewnych
 3. Konto na platformie może założyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia i dysponuje pełną zdolnością prawną.
 4. Jak wynika z punktów 2 i 3 tego paragrafu, istnieje możliwość odmowy rejestracji i w efekcie – korzystania z usług.
 5. Zakładający konto potwierdza, że dane przekazane podczas rejestracji są poprawne i w szczególności jest właścicielem danego konta e-mail, zezwalając na jego wykorzystanie do weryfikacji korzystania z usług
 6. Zarówno przeglądanie dostępnych zasobów, dodawanie treści, komentowanie, jak również pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej klubu dietetycy.org.pl jest bezpłatne, chyba, że zostało to inaczej ujęte przy danym zasobie (dotyczy kursów i zamkniętych grup)
 7. Użytkownik może ponadto zakupić dostęp do dodatkowych materiałów zawartych w specjalnie oznaczonych kursach (courses) oraz grupach (groups).
 8. Zakup przypisany jest do konta użytkownika. Oznacza to, że może on korzystać z zakupionych materiałów na dowolnej liczbie urządzeń i aplikacji mobilnej po zalogowaniu do platformy.
 9. Do rejestracji potrzebny jest aktywny adres e-mail
 10. Materiały zakupione udostępnione są wyłącznie na użytek własny użytkownika. Nie jest dozwolone dalsze dystrybuowanie treści lub ich kopiowanie bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela serwisu, jak również przekazywanie danych dostępowych do swojego konta osobom trzecim.
 11. Świadczący usługi zastrzega sobie prawo do modyfikacji materiałów w opublikowanych materiałach szkoleniowych w celu podniesienia jakości szkolenia.

§ 4. Uzyskiwanie certyfikatów

 1. Część kursów (wyraźnie oznaczona) pozwala na uzyskanie certyfikatu po ich pełnej realizacji oraz pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego.
 2. Certyfikat ma formę zaświadczenia, udostępnianego w formie dokumentu PDF
 3. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość przesłania wersji papierowej oryginału świadectwa certyfikatu.

§ 5. Proces zakupowy

1. Realizacja płatności za dostęp do materiałów uznawana jest za zawarcie umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) przez użytkownika ze świadczącym usługi

2. Przyznanie dostępu uznawane jest za rozpoczęcie korzystania z usługi

3. Zamówienia realizowane są przez platformę Klubu, płatności realizowane są przez system płatności Stripe

4. Cena poszczególnych kursów, subskrypcji lub zestawów kursów wyszczególnione są na dedykowanych stronach

5. Ceny przedstawione na stronie nie zawierają VAT z uwagi na podmiotowe zwolnienie VAT świadczącego usługi. VAT nie zostanie zatem doliczony.

6. Dostęp do materiałów zostanie przyznany automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty przez system Stripe. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie operatora płatności.

7. W celu otrzymania poprawnej faktury, należy w trakcie składania zamówienia podać poprawne dane firmowe.

8. Rejestracja i akceptacja regulaminu świadczenia usług oznacza również zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, która zostanie przesłana na adres e-mail podany podczas rejestracji konta. 

§ 6. Zablokowanie dostępu do zasobów i klubu

1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu, bądź praw autorskich, administrator może zablokować konto i dostęp do serwisu

2. Konto może również zostać zablokowane w przypadku naruszenia dóbr osób trzecich, prawa polskiego

3. Użytkownik może w każdej chwili skasować konto na stronie: https://ssl.mn.co.klub.dietetycy.org.pl/your-settings/account

4. W przypadku zamknięcia platformy świadczący usługę poinformuje o tym fakcie minimum 3 miesiące przed zakończeniem jej funkcjonowania w celu umożliwienia zrealizowania całości zakupionego kursu.

§ 7. Reklamacje i prawo odstąpienia od umowy (zwrotu)

Zobacz również

1. Użytkownik, będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy należy przesłać na adres mailowy redakcja@dietetycy.org.pl, podając e-mail konta zarejestrowanego w systemie

3. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, w okresie nie dłuższym niż 14 dni, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

4. Zwrot zostanie wykonany tą samą metodą, jaką wykorzystał użytkownik, chyba, że jest to niemożliwe. Wtedy obie strony potwierdzą najbardziej wygodną metodę zwrotu.

5. W stosunku do użytkowników, będących konsumentami – zgodnie z art. 38 pkt 13 u.p.k. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – odstąpienie od umowy nie przysługuje

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z datą 19 lutego 2023 roku

2. Świadczący usługi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, którego aktualna wersja dostępna jest bezpłatnie pod adresem: https://dietetycy.org.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

3. Do spraw, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie świadczenia usług, stosuje się odpowiednie przepisy prawne