Jest już projekt ustawy regulujący zawód dietetyka

Avatar photo
ustawa

Wczoraj na stronach rządowych pojawił się zapowiadany wcześniej akt prawny, który ma regulować kilkanaście zawodów medycznych, w tym zawód dietetyka.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Najważniejsze ustalenia

Kto może wykonywać zawód dietetyka?

Kwestię tę reguluje artykuł 2 projektu ustawy. Zostały w nim zawarte podstawowe wymogi, takie jak zdolność do czynności prawnych, odpowiedni stan zdrowia, znajomość języka polskiego i dyplom. W projekcie znajdziemy też informację, że minister właściwy do spraw zdrowia przedstawi w formie rozporządzenia konkretne wymogi – tzw. „wymogi kwalifikacyjne”, które doprecyzują wymogi względem wykształcenia.

Co ważne, w artykule 10 pojawia się także informacja, że wymogi te i rejestr obejmują także osoby, które kształcić mają zawody medyczne, kierują placówkami oferującymi takie usługi oraz prowadzą działania promujące zdrowie i zapobiegające chorobom. Konkretne czynności objęte ustawą, mają zostać przedstawione ponownie na drodze rozporządzenia.

Rejestr

Nowością będzie także rejestr, w którym mają być spisane osoby, które mają uprawnienia do wykonywania danego zawodu medycznego. Dane są zamieszczane przez wojewodę i trzymane w systemie teleinformatycznym ministerstwa zdrowia.

Artykuł 4 przedstawia konkretne dane, jakie mają w rejestrze się pojawić. Oprócz danych osobowych znajdziemy także informację o wykształceniu, na podstawie którego zawód będzie wykonywany (uczelnia, numer i data wydania dyplomu), miejsce wykonywania zawodu i informację o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego.

Wpis ma kosztować nie więcej niż 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zmiany i wykreślenie z rejestru mają być zwolnione z opłat. Konkretny wzór wpisu i realny koszt ma zostać przedstawiony na drodze rozporządzenia.

Tytuł zawodowy podlega ochronie prawnej

Tytuł zawodowy „dietetyk” będzie mógł być wykorzystywany tylko przez osoby, które spełniają wszystkie ustawowe kryteria (art.11).

Co grozi za wykonywanie zawodu bez zezwolenia?

Projekt ustawy proponuje brzmienie (art.80):

Kto bez wymaganego uprawnienia, posługuje się tytułem zawodowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności

Artykuł 81 precyzuje zaś, że:

Kto nie posiadając wymaganych uprawnień, udziela świadczeń zdrowotnych lub wykonuje zadania zawodowe w ramach zawodu medycznego, o którym mowa w art. 1 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność ponoszą też osoby, które powierzają świadczenie usług osobom bez odpowiedniego uprawnienia.

Uwaga na przerwę w wykonywaniu zawodu

Jeśli wystąpi przerwa w wykonywaniu zawodu przez 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, to osoba wykonująca zawód musi przez 6 miesięcy wykonywać go pod nadzorem innego dietetyka ALBO lekarza ALBO pielęgniarki z minimum 5-letnim doświadczeniem. W okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii okres jest krótszy i wynosi 3 miesiące.

Obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego

Rozdział czwarty w całości jest poświęcony nowemu obowiązkowi ustawicznego rozwoju zawodowego.

Zobacz również

W projekcie ustawy dowiemy się nie tylko o tym, że jest to prawo i obowiązek dietetyka, kto może do niego przystąpić, ale również, w jakim trybie będą przygotowane kursy i ich programy oraz jakie jednostki mogą je prowadzić. Proces koordynowany jest przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Kursy będą także weryfikowane pod kątem zgodności przez zespół kontrolny.

Z uwagi na potrzebę kształcenia pracownikowi przysługuje 6 dni płatnych rocznie rozliczanych na zasadach urlopu wypoczynkowego.

Odpowiedzialność zawodowa

W projekcie ustawy poświęcono także miejsce odpowiedzialności za naruszenie etyki zawodowej i deontologii zawodowej. Jest to dodatkowe postępowanie poza odpowiedzialnością karną. Rozdział szósty dokładnie opisuje kolejne etapy takiego postępowania.

Karami, jakimi dysponuje komisja za przewinienie zawodowe, są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, możliwość skreślenia z rejestru na okres od 1 roku do 5 lat, zawieszenie możliwości wykonywania zawodu od 3 miesięcy do roku lub też całkowite pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

Co dalej z dietetykami i projektem?

Jeżeli projekt zostanie przyjęty, przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z uwagi na czas konieczny do zapoznania się i stosowania nowej regulacji przez wszystkie osoby, które aktualnie wykonują zawód medyczny.

Dodatkowo art. 87 uwzględnia przepis przejściowy, który mówi, że osoby spełniające warunki wykonywania zawodu będą mogły jeszcze przez rok realizować zawód bez wpisu do rejestru i przez ten czas będą miały możliwość wpisania się do niego.

Pełny tekst dokumentu: LINK